kaka ai không biết vào xem ai biết rồi ném em ít gạch[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]