14:32:49 : Box Successfully Initialized
14:32:49 : ================================================
14:32:49 :
14:32:49 : VBATT Powering Down >
14:32:53 : SET VCCIO Level Done
14:32:53 : SET BSI Load Done
14:32:53 :
14:32:53 :
14:32:53 :
14:32:53 : ///////// /// /// /////// /////// /////////
14:32:53 : /// /// /// /// // /// /// /// ///
14:32:53 : /// /// /// /////// /////// /// ///
14:32:53 : /// ///...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]