xin rom lg g3+ chip mt6572 ,máy bi dinh con virut!chạy sai rôm giờ nhw cục gạch thank mấy huynh nhiều nhiều! ai đi ngang cứu dùm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]