nhận con g360h ko có đèn flash tét đèn ok do đạc vẫn có trở kháng >thay khỉn đèn thấy gi sét > dóng lại ic nguồn>not ok
ae ai từng làm wua hoặc có sơ đồ cho giúp 1 tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]