Sáng vào nhận khách cây Sony Xperia C3 D2502 Treo Logo.
Load Stock [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] (5.1.1 Mới Nhất) về Up bằng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]], Done ! (Anh em lưu ý nên Flash bằng Flashtool Ver 0.9.18.6 là Chuẩn nhất nhé ! Các Ver mới hơn sẽ treo ngay 99%)
Pass : tanvuongquoc (nếu có)

Vài hình ảnh :...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]