Samsung Galaxy Note Edge N915A Unlock / Mở Mạng Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Operation: Unlock
Selected model: SM-N915A
Selected port: COM154 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 23.9

Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 356205060675563
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done

Done with Samsung Tool PRO v.23.9


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]