Nhận máy lỗi system,chắc do unlock,chớp tắt liên tục ,up rom bằng file TOT + unlock ok
Unlock ok trên 3 ver LS980ZV8, LS980ZV7 ,LS980ZVA
imei 9900
imei 35....
đều ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]