maý bị viút nhai giờ nhảy loạn xạ đã up rom cmw mà không được ae nào biết cách úp rom gốc hướng dẫn cho e với .mò từ qua tới giờ mà vẫn chưa chạy được .hết cách đem lên đây nhờ ae giúp.thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]