Remove Samsung account S6 Active AT&T G980A Lollipop ok
Remove Revation lock Samsung S6 Active AT&T G980A Lollipop ok

Nhận máy trong tình trạng bị dính tài khoản samsung account do reset ở phiên bản Lollipop
[COLOR=rgb(17, 17,...
[/FONT]​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]