Unbrick G890A with full file G890AUCU3BOJE 5.1.1 OK

G890A stuck logo, flash full file G890AUCU3BOJE 5.1.1 OK


[COLOR=rgb(17, 17,...[/FONT]​


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]