nay gặp 1 pan của 1280 cũng lạ,mở nguồn thì đfn MH nhá lên cái rồi tắt,vô chỉnh thì cũng nhá sáng cái rồi tắt,đã chạy PM thay MH vãn ko hết,nhờ anh em chỉ giáo


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]