Em có con lenovo của khách vùa nhận sang nay treo logo dùng Flash Tool để Recover xong máy đen thui ấn không lên hình nữa , mong các anh pro giúp em gấp với a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]