[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


RUNNING S1_BOOT VER "R10AA118"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001
[ llcomm: 00010000,00080000 ]
DEVICE ID: BF46C600
FLASH ID: "0015/00000000"
LOADER VERSION: "R5F001"
PHONE IMEI : 35296805xxxxxx
MODEL (from GDFS): SO-05D
SOFTWARE VERSION: 1261-9778_9.1.C.1.103
CUSTOM VERSION: 1263-6458_R16I
FILESYSTEM VERSION: DCM-LTE_9.1.C.1.103
Network LOCK : 44010-* [...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]