[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


RUNNING S1_BOOT VER "R11B023"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001
[ llcomm: 00010000,00080000 ]
DEVICE ID: 0BE5F203
FLASH ID: "00FE/004E003F"
LOADER VERSION: "R5G006"
PHONE IMEI : 35715705XXXXXX
MODEL (from GDFS): C5303
SOFTWARE VERSION: 1269-3538_12.1.A.1.207
CUSTOM VERSION: 1271-7847_R3B
FILESYSTEM VERSION: GLOBAL-LTE_12.1.A.1.207
Network LOCK :...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]