Sony Ericsson Xperia LT15i Treo Logo Up Rom Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
RUNNING v 1.1420/01.15/UNI
CARD SERIAL 00073508
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:101000000000
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_EROM VER "R9A021"
EROM_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
SW_AID : 0001
CUST_AID : 0001
SIM_LOCK_AID : 0001
[ llcomm: 00010000,00080000 ]
DEVICE ID: 79C0240CC2A1792F2CF73036DCDE2DF74B236A1E
FLASH ID: "002C/00B3"...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]