ae ai có rom master tab 840 cho mình xin với , đang dính 1 cây ..thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]