Selected model: T999
Selected port: COM92 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SGH-T999L
Android version: 4.3
Product code: SGH2T999ZWATMB
Phone version: T999LUVUBNC1
PDA version: T999LUVUBNC1
CSC version: T999LTMBBNC1
IMEI: 355880057802924
Phone S/N: R28F109QZRD
Checking Super user right... true
Backuping MMCBLK... OK
Checking phone at COM92
Backuping NVM... OK
Writing data to phone... OK
Rebooting phone... OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]