Gặp kèo khách mang tới treo logo. Unbrick xong khách kêu nạp giùm tiếng việt. Xong xuôi khách dí không tải được trò chơi ...
Nhờ sự chỉ bảo của sư phụ Quốc Quí GSM đã done!!!
Thông tin cho ae ít hình ảnh

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]