Sáng vào nhận Khách cây HTC 8X bị Password.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tiến hành Handreset !
Đầu tiên tắt nguồn Điện Thoại -> Ấn giữ nút Nguồn + Volume Down ->...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]