Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SGH-T399
Android version: 4.2.2
Product code: SGH2T399DNATMB
Phone version: T399UVUAMJ4
PDA version: T399UVUAMJ4
CSC version: T399TMBAMJ4
CSC country code: USA
CSC sales code: TMB
HW version: REV1.0
Phone S/N: RV8F80L1VAL
Modem board: SS222
RF cal date: 20140819
IMEI: 358921057xxxxxx
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK
Please wait, generating hash codes file, this can take few minutes... OK
Please wait,...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]