[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Searching ADB device Please wait..
Device Detected...
model:= LGLS991
Androids Version:= 5.1
Description Version:= p1_spr_us-user 5.1 LMY47D 151530818c083 release-keys
Platform:= msm8992 [ ] [ msm ]
Baseband:= MPSS.BO.2.5.c3-00070-M8994FAAAANAZM-1.20288.2
Factory Ver := LGLS991AT-00-ZV5-SPR-US-JUN-02-2015+05
Model & Firmware Ver :=...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]