Mở Mạng Samsung S6 Edge G925T T-Mobile Ok

Mã:
model:= SM-G925T
Androids Version:= 5.1.1
Description Version:= zeroltetmo-user 5.1.1 LMY47X G925TUVU3DOJ7 release-keys
Platform:= exynos5 [ samsungexynos7420 ] [ unknown ]
Baseband:= G925TUVU3DOJ7
VER:= G925TUVU3DOJ7/G925TTMB3DOJ7/G925TUVU3DOJ7/G925TUVU3DOJ7
Carrier := TMB_USA
Network Mode := 0
Simstatus:= NETWORK_LOCKED
BusyBox version := 1.22.1
IMEI-1 = null or empty
ANDROID-ID = 06157df6654d9336_0000F288C7
Detected su binary at /xbin...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]