Xóa Tài Khoản Google Account LG Leon LTE H345


Mã:

Model ID: LG-H345
IMEI: 359562-06-xxxxxx
Android version: 5.1.1
Battery level: 87%
Mode: Emergency
Initializing flash...OK
SW version: LGH345AT-01-V10f-310-260-AUG-16-2015+0
LAF Version: 1.1
Product ID: CT64S150725003844
IMEI: 359562-06-865297-9
Target operator: TMO
Hardware: rev_10
Resetting Screen Lock...
Reading partition...OK
Resetting FRP Lock...OK
Resetting screen lock successfully completed!

...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]