Unlock

Mã:
OTP: LOCKED:1 CID:53 PAF:1 IMEI:35662803016937 CERT:RED
LDR: 2010-03-02 18:01 1202-0421_DB3210_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A096
LDR: 2010-03-02 18:01 1202-0420_DB3210_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A096
Model (from GDFS): T715a
MAPP CXC article: R1GA026 prg1229-2374_NAM_1_AM
MAPP CXC version: R1GA026
Language Package: FIDO
CDA article: 1230-5920
CDA version: R8A
Default article: 1220-5169
Default version: R1GA026
SERVICE PROVIDER LOCKED
PROVIDER: 302-370
PROVIDER: 302-720...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]