Mã:
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 3.16.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.15.2133156.UA13G
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 1.54.401.5
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
(bootloader) serialno: SH434WM00063
(bootloader) imei: 358714055xxxxxx
(bootloader) imei2: Not Support
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: m8_ul
(bootloader) platform: hTCBmsm8974
(bootloader) modelid:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]