Samsung Exhibit 4G T759 Unlock / Mở Mạng Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Selected model: T759
Selected port: COM24 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
Model: SGH-T759
Android version: 2.3.3
Product code: SGH-T759ZPBTMB
Phone version: T759UVKE8
PDA version: T759UVKE8
CSC version: T759TMBKE8
IMEI: 357475041311609
Phone S/N: 00000000000
Checking Super user right... false
Rooting phone, please wait... OK
Checking Super user right... true...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]