Checking hash file... OK
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G920F
Android version: 5.1.1
Product code: SM-G920FZWAEVR
Phone version: G920FXXU3COJ2
PDA version: G920FXXU3QOJF
CSC version: G920FEVR3QOJF
CSC country code: UK
CSC sales code: EVR
HW version: G920F
Phone S/N: R58G60L29YE
Modem board: SHANNON333
RF cal date: 20150818
IMEI:
Checking Super user right... true
Check version... OK
Initializating zTool... OK
Running zTool, please wait... OK
Reading nv...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]