Nhận khách con máy treo logo,,,tìm mãi chua ra file chạy ok..ae có file chuẩn cho mình xin..thanks ae nhiêu !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]