cập nhật video build rom no root chíp mtk by AF TOOL by windows ok

Xin thông báo là con đầu tiên tại VN show video build no root by windows 7 100%.

[video=youtube;S4EXayx0XIg]

hình ảnh sau khi build rom, flash và khởi động

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Kết quả ok mỹ mãn.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]