Root for galaxy core prime SM-G361F

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

you need odin download from
you need this file download from

pass : halabtech
flsah twrp recovery by odin in pda or ap part

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

go to recovery (home+up vol +power) about...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]