em nhận con máy có sóng 3g ,nhung mất sóng 2g đa go bo u11-fl và câu áp nhu hình vân không có 2g [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
ae giúp ah5 máy đóng cặp lại có khi nào lôi không ah


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]