Nhận khách Cây S6 Edge Hàn Quốc SM-G925K vọc vạch sao đó rồi bị treo Logo.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Load Stock COK2 Mới nhất về Up Done !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Up xong có một điều thú vị là máy Add Mặc định Giao Diện Avengers Iron Man Edition Tuyệt đẹp.
Vài Hình Ảnh :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]