Mở mạng Samsung Exhilarate i577 AT&T OK

Operation: Unlock
Selected model: SGH-I577
Selected port: COM5 Z3X BOX Serial Port
Software version: 24.1
Reading phone info...
Model: SGH-I577
Country code: ªU
Cal date: ªU
Factory SW: I577UCLD2
Unique number: CKJ0875D145649F
Memory phone: ªU
Phone S/N: R21CA0X65J
PDA/CSC version: I577UCLD2/I577ATTLD2
Phone version: SW VERSION :None
Phone HW: REV1.0
Cal date: 2012.10.10
Reading IMEI... OK
IMEI: 359624041xxxxxx
Unlocking... OK...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]