Done hết với các máy MTK
Tool:

Root explorer :Dùng CMD gõ lệnh: [Đường dẫn đến thư mục tool vừa down về]\imei.exe 867058010121657 867058010121658

Kiểm tra trong thư mục có file MP0B_001_NEW đổi tên thành MP0B_001 rồi dùng Root explorer coppy vào /data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/MP0B_001. Khởi động lại = done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]