Em chuyển máy về DM+MODEM+ADB và DM/DUN over HSIC' để unlock .Nhưng bấm đủ kiểu vẫn không chuyển về được . *#0808# *#9090# *#7284# ##3424# gì đều không đưuọc . Giúp em với!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]