File Fix NOKIA X2 RM-1013 ime null null ok by tools
quên chụp hình nên mượn hình google đỡ ^_^

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]