LG Optimus LTE2 F160L Repair Boot / Up Rom Ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Open serial port...OK
Connecting to the RIFF Box...OK
Firmware Version: 1.37, JTAG Manager Version: 1.56
Selected Resurrector: [LG F160L V1.0.4693.39]

Connecting to the dead body...OK
Detected dead body ID: 0x406B10E1 - CORRECT!
Set I/O Voltage reads as 1.79V, TCK Frequency is RTCK
Adaptive Clocking RTCK Sampling is: [Sample at MAX]

Resurrection...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]