khi em chuyển sang qcom thì báo

Interface Reset OK!
eMMC Access Type: SECTOR MODE
eMMC Supported Voltage Range:
3.5-3.6V, 3.4-3.5V, 3.3-3.4V, 3.2-3.3V, 3.1-3.2V
3.0-3.1V, 2.9-3.0V, 2.8-2.9V, 2.7-2.8V, 1.9-2.0V
ERROR: EMMC_ALL_SEND_CID FAILED (CMD2)
Check your Test Point Soldering!
Try to Adjust VCCIO Voltage

BOOT Images Written Successfully!

Total Elapsed Time 00:00:06

như vậy là lỗi gì các anh nhỉ

- - - Updated - - -

Extended CSD Saved:
110100303038473442005B0EF274_E3D06A31.ext_csd
Backup Directory:
C:\AdvanceBox Turbo Flasher\eMMC\EXT_CSD\


Writing MBR...
Write Success!
Writing DBL...
Write Success!
Writing OSBL...
Block Write CRC Error
Write Block Error
ERROR: Block Write Failed at 0x00000195
Check your Test Point Soldering!
ERROR: WRITE FAILED!


Total Elapsed Time 00:00:09


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]