[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

em nhận máy treo ở chế độ download flash bằng odil thì nó cứ treo vậy hoài ae ai pit giúp em với:buc:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]