máy bị rơi liệt hoàn toàn cảm ứng, đã tét mang khác vẫn vậy, anh em ai làm qua giúp phát, dòng này chưa dùng tới


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]