[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
SIGNED MODE (USING SERVER)
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
PLEASE CONNECT PHONE IN EMP BOOTROM MODE (HOLD "2+5")
CFG:110000000000
ChipID: C900, EMP protocol: 0401
BOOTROM MODE DETECTED
OTP DBG: [1,52,1,35507602254330]
OTP: LOCKED:1 CID:52 PAF:1 IMEI:35507602254330 CERT:RED
LDR: 2009-06-26 15:47 CXC1250843_DB31XX_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A082
LDR: 2009-06-26 15:48 CXC1250780_DB31XX_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A082
GOT SEED: D8DA95083480046B25A0173E
P96...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]