Cần giúp Note 1 n7000 vào camera đen xì và báo xảy ra lỗi
- em đã chạy lại room gốc
- ac nào đã làm qua chỉ giúp với . em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]