nhờ anh em giúp file gốc HM2 LTE-CU mã máy 2014112 . em úp lộn file 2014811 lên mất sóng xin anh em giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]