nhờ ah em chỉ em cách bỏ luôn cảm biến n8 luôn để khi gọi cho nó khỏi bị tối màn hình luôn .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]