bác nào có rom gốc con này cho e xin với. máy đang bị treo. thank mn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]