Đây là bản Demo nên anh em nào đã test tool thì liên hệ mình.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]