em đang nhận máy của khách ,loa mic gọi ok khi gọi line bật loa ngoài nói nó vọng lại .em cân mọi ng giúp

- - - Updated - - -

mọi ng đâu hết r giúp e vs ,,,,,,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]