em đã chạy room gốc , chế angten , khò nóng PA mà vẫn kog đc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]