Unlock Samsung S6 G920TUVS3DOJC 5.1.1

Mã:
model:= SM-G920T
Androids Version:= 5.1.1
Baseband:= G920TUVS3DOJC
VER:= G920TUVS3DOJC
Carrier := TMB_USA
Network Mode := 0
Simstatus:= NETWORK_LOCKED
ANDROID-ID = 06157df65d769323_00004E8E8A
Checking Data...
Waiting for Loader...
Loader Ok...
Direct Unlock Success...
!!! Success !!!!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]