cần ae xác định hộ nhận con ss c3312 máy đã qua thợ khác làm mất con như hình [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] theo ae đây là con gì có thể câu thẳng hoặc có thể lấy từ main s5360 sang được ko:055:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]